ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.1. Участниците в играта „Посети щанда на Haval на Автомобилен Салон София 2019”, наричана по-нататък за краткост само Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официалните правила.

1.2. Официалните правила се публикуват на интернет страницата на марка Haval – www.haval.bg в специално създадена в сайта публикация за играта „Посети щанда на Haval на Автомобилен Салон София 2019” и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

1.3. Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата https://haval.bg/news/

1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда от „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД  с ЕИК 201955499, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ 3, ет. 2, наричано по-нататък за краткост само Организатор.

  1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България във Фейсбук.

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, които имат профил във Фейсбук.

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира в 18:00ч. на 08.10.2019 и продължава до 12:00 ч. на 11.10.2019 г., българско време.

  1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са 5 единични билета за посещение на Автомобилен Салон София 2019. Автомобилен Салон София се провежда в периода 12-20 Октомври 2019г. в Интер Експо Център.

6.2. Не се допуска замяна на спечелените награди с тяхната парична равностойност.

 

  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Участието в играта не е обвързано със закупуването на стока или услуга от Организатора.

7.2. На 08.10.2019 г. в 18:00 ч. на стената на официалната страница на Haval.bg във Фейсбук ще бъде публикуван пост със снимка, разясняващ правилата на Играта. За да участва в играта участникът трябва да хареса официалната страница на Haval Bulgaria във Facebook. (https://www.facebook.com/Haval-Bulgaria-216640929068537/) и да сподели поста (с настройка за поверителност: публично) на стената си. Всеки, който хареса поста и го сподели съгласно горните правила в рамките на периода на провеждане на Играта, ще се счита за участник в Играта. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградата еднократно, независимо от броя участия.

7.3. След изтичане на периода на провеждане на Играта, на случаен принцип ще бъдат определени имената на печелившите участници. Техните имена ще бъдат обявени на 11.10.2019 г. в 13:00 ч. на официалната страница на Haval Bulgaria  във Фейсбук и на интернет адрес www.haval.bg.

7.4. Потребители, които са споделили публикацията, след изтичане на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

7.5. С публикуването на коментар участникът декларира и гарантира следното:

7.5.1. Коментарът няма да съдържа: неподходящо съдържание, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

а) обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на „Българска Автомобилна Индустрия“ ЕАД и/или негови работници/служители;

б) съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

7.5.2. Коментари, които нарушават горните изисквания, ще бъдат дисквалифицирани от участие при разпределяне на наградата. Организаторът и неговите представители си запазват право да изтрият коментари, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила.

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

8.1. Наградата се предоставя на спечелилия участник, който трябва да отговаря на настоящите Правила за участие в Играта.

8.2. За да получи наградата си, печелившият трябва да предостави информация за своите имена, адрес за доставка на наградата на територията на Р. България, имейл и телефон за връзка, като изпрати данните си в лично съобщение на официалната страница на Haval Bulgaria във Фейсбук , не по-късно от 18:00 на 11 октомври 2019г. / петък/.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта, за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда и за целите по настоящите Правила. Всички предоставени лични данни са защитени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

8.4. Ако Организаторът не получи необходимата информация за изпращане на наградата в упоменатия в т. 8.2. срок от определения за победител участник, то последният губи правото си върху наградата. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в Играта.

8.5. Получаването на наградите не е обвързано с разходи от страна на печелившия участник, в това число разходи за доставка.

8.6. Наградата не може да се прехвърля на трети лица и не може да се разменя с паричната й равностойност.

8.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен имейл адрес, непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг изтеглен на случаен принцип участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на наградата.

8.8. С доставката на наградата на предоставения от печелившия по реда на тези Правила адрес на доставка, се приема, че наградата е надлежно получена от печелившия.

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие или при забавяне в доставката на награди, причинени от форсмажорни обстоятелства, технически проблеми или други събития от извънреден характер. Организаторът не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да получи наградата си по независещи от Организатора причини.

9.2. Участието на всеки участник в Играта e изцяло по негова собствена воля, на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участника или на трети лица при или във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

  1. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и профилни Фейсбук снимки могат бъдат публикувани на стената на страницата на Haval Bulgaria във Фейсбук и на интернет страницата www.haval.bg. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт във връзка с уточняване на подробности за получаване на спечелената награда.